Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE Van Divulgación Cultural s.l.

vandivulgacion.com

Van Divulgación Cultural s.l. (en diante Van Divulgación Cultural ) con domicilio en Avda. Aeroporto, 566 36215 VIGO con CIF B36917201 representada por Manuel Estévez Caride con NIF 36091485T pon a disposición no seu sitio web vandivulgacion.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Van Divulgación Cultural por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web vandivulgacion.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

Van Divulgación Cultural s.l. está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra 2003, Tomo 2809, Libro 2809, Folio 95, Sección 8, Folla PO-32001, Inscrición 1ª.

O acceso ao sitio web de Van Divulgación Cultural implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

 

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Van Divulgación Cultural non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en vandivulgacion.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Van Divulgación Cultural prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Van Divulgación Cultural ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Van Divulgación Cultural poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

 

SEGUNDA.- CONTIDOS.- Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- Van Divulgación Cultural utilizando fontes internas e externas de tal modo que Van Divulgación Cultural unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Van Divulgación Cultural resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

 

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- Van Divulgación Cultural informa que o sitio web vandivulgacion.com os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Van Divulgación Cultural. Van Divulgación Cultural utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

 

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Vigo renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

 

QUINTA.- No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Van Divulgación Cultural poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Van Divulgación Cultural